Skip to Main Content

Logo Pmk

ตรวจสอบวันที่จองฉีดวัคซีน Covid-19 ของกลุ่มเสี่ยงและอายุ 60 ปี

 

เวลานัดฉีดวัคซีนของท่าน
** เป็นข้อมูลที่มีการจองภายใน 1-2 วันที่ผ่านมา ท่านสามารถตรวจสอบการจองในปัจจุบันด้วย application หรือ line หมอพร้อม