Skip to Main Content

logo_pmk

 

ตรวจสอบผลการตรวจCovid ทางห้องปฎิบัติการ


ผู้รับการตรวจ

     

รายการที่ตรวจ

     

ผลการตรวจ

     

วันที่ตรวจล่าสุด

     

    - รายงานผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมง
    - ในกรณีที่มีการตรวจพบเชื้อ COVID-19 ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังการตรวจ