Skip to Main Content

logo_pmk

 

ตรวจสอบผลการตรวจCovid ทางห้องปฎิบัติการ


ผู้รับการตรวจ

     

รายการที่ตรวจ

     

ผลการตรวจ

     
     
     

วันที่ตรวจล่าสุด

     
    - รายงานผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมง และแสดงผลล่าสุดไม่เกิน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา